Послуги укр | рус | eng

Юридична допомога за наступними напрямками:

 • надання консультацiй з правових питань фiнансово-господарської та iншої дiяльностi, висновкiв та роз'яснень щодо застосування чинного законодавства України
  • надання усних та письмових консультацiй, роз'яснень, рекомендацiй з питань чинного законодавства України та його застосування при здiйсненнi фiнансово-господарської та iншої дiяльностi;
  • оформлення юридичних висновкiв, довiдок з правових питань дiяльностi клiєнта;
  • визначення сфери правового регулювання та надання нормативно-правових актiв на запит клiєнта;
  • послуги з отримання iнформацiї для клiєнта шляхом подання адвокатських запитiв.
 • постановка i супровiд ведення правового документообiгу, розробка формулярiв, типової документацiї, пiдготовка будь-яких документiв з правових та iнших питань дiяльностi клiєнта
  • розробка проектiв угод, договорiв, контрактiв, iнструкцiй будь-якого виду, iнших документiв правового характеру;
  • здiйснення правової експертизи угод, договорiв, контрактiв, iнструкцiй будь-якого виду, iнших документiв правового характеру;
  • правовий аналiз пропонованих клiєнтом моделей органiзацiї управлiння (менеджменту) суб'єкта господарювання та розробка з урахуванням вимог чинного законодавства України пiд запропонованi проекти внутрiшньої, корпоративної та iншої локальної документацiї; експертиза iснуючих локальних правових актiв клiєнта на предмет їх вiдповiдностi вимогам чинного законодавства та їх оптимiзацiя з урахуванням iнтересiв останнього;
  • органiзацiя та оптимiзацiя внутрiшнього документообiгу клiєнта.
 • здiйснення претензiйно-позовної роботи:
  • досудове врегулювання спорiв, медiацiя;
  • складання та ведення претензiйно-позовної документацiї;
  • iнiцiювання та ведення судових та iнших юрисдикцiйних процесiв.
 • представництво iнтересiв клiєнта у вiдносинах з бiзнес-партнерами, органами державної влади, судовими, iншими юрисдикцiйними та неюрисдикцiйними органами з питань захисту та реалiзацiї його законних прав та iнтересiв
  • представництво iнтересiв клiєнта й участь у переговорах з вiтчизняними та iноземними бiзнес-партнерами;
  • представництво iнтересiв клiєнта пiд час досудового врегулювання спору, безпосередньо при розглядi справ у судових та iнших юрисдикцiйних i неюрисдикцiйних органах;
  • юридичний супровiд i представництво iнтересiв клiєнта при виконаннi судових рiшень (у виконавчому провадженнi);
  • захист та представництво iнтересiв клiєнта в центральних та мiсцевих органах державної виконавчої влади, органах мiсцевого самоврядування, у вiдносинах з пiдприємствами будь-якої форми власностi.
 • юридичний та iнший супровiд отримання в iнтересах клiєнта дозвiльної документацiї (лiцензiї, дозволи, патенти)
  • юридичний супровiд участi клiєнта у адмiнстративних процедурах, зокрема, в Антимопольному комiтетi України, Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, лiцензуючих органах (отримання дозолiв, лiцензiй, патентiв тощо);
  • судове та адмiнiстративне оскарження вiдмов ораганiв державної влади та мiсцевого самоврядування у наданнi (оформленнi дозвiльної документацiї); оскарження незаконних рiшень, дiй або бездiяльностi посадових осiб таких органiв.
 • аналiз, планування та реалiзацiя проектiв поглинання та подiлу господарюючих суб'єктiв, оптимiзацiя їх органiзацiйної структури (реструктуризацiя)
  • створення i державна реєстрацiя нових господарюючих суб'єктiв;
  • реструктуризацiя iснуючих суб'єктiв господарювання (злиття, подiл, видiлення,);
  • супровiд лiквiдацiї суб'єктiв господарювання;
  • юридичний супровiд iнших реєстрацiйних процедур (змiна найменування, мiсцезнаходження, розмiру статутного капiталу, тощо).
 • юридичний супровiд iнвестицiйної дiяльностi
  • супровiд iнвестицiй у формi придбання об'єктiв нерухомостi та iншого майна;
  • юридичне оформлення iноземного iнвестування, державної реєстрацiї iноземних iнвестицiй;
  • юридична допомога у сферi дiяльностi на ринку цiнних паперiв, формування корпоративних портфелiв.
 • юридичне забезпечення зовнiшньо-економiчної дiяльностi
  • складання та експертиза зовнiшньо-економiчних контрактiв;
  • аналiз i побудова юридичних схем та моделей взаємовiдносин бiзнес-партнерiв з iноземним елементом;
  • представництво iнтересiв клiєнта у мiжнародних арбiтражних провадженнях.
 • вiдновлення платоспроможностi боржника, лiквiдацiйна та iншi процедури у провадженнi у справах про банкрутство, усi аспекти конкурсного провадження
  • представництво iнтересiв клiєнта у провадженнi у справах про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом;
  • надання на запит клiєнта iнформацiйних даних, довiдок про статус контрагента у вiдношеннi можливих конкурсних процедур (наявнiсть вiдкритих проваджень у справах про банкрутство i участь у них контрагента, тощо).
 • врегулювання кредиторської та дебiторської заборгованостi клiєнта
  • участь у врегулюваннi заборгованостi клiєнта на етапi досудових процедур;
  • стягнення або врегулювання заборгованостi шляхом участi й представництва iнтересiв клiєнта у судових та iнших юрисдикцiйних процедурах, виконавчому провадженнi.
 • представництво та послуги у сферi захисту та реалiзацiї права iнтелектуальної власностi
  • оформлення прав клiєнта на об'єкти права iнтелектуальної власностi (отримання правовстановлюючих документiв: свiдоцтв, патентiв тощо);
  • досудовий та юрисдикцiйний захист порушених прав клiєнта у сферi iнтелектуальної власностi.
 • податковий консалтинг, аудиторськi послуги
  • податкове планування, складання податкових кошторисiв господарюючих суб'єктiв;
  • представництво у вiдносинах з податковими органами, апеляцiйних процедурах та податкових спорах;
 • юридичне обслуговування громадян
  • послуги сiмейного адвоката;
  • представництво у судових справах з цивiльних, сiмейних, земельних та кримiнальних справ;
  • юридичнi консультацiї з правових питань.
 • iншi послуги
  • послуги зберiгання документацiї, iнших речей у "адвокатському сейфi";вгору
Переваги спiвпрацi

 • комплексний пiдхiд
 • високий стандарт якості
 • глибокий науково-практичний досвід

Наукові праці

Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник / С. Я. Вавженчук.– Х. : Право, 2016. – 560 с.

Вавженчук С.Я.
Охорона та захист трудових прав працівників: : підручник /
С. Я. Вавженчук.– Х. : Право, 2016. – 560 с.

Охорона та захист трудових прав працівників: підручник /
С. Я. Вавженчук. 2-ге вид.– Х. : Право, 2018. – 560 с.
 

Вавженчук С.Я.
Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників : монографія /
С. Я. Вавженчук. – Харків: Диса плюс, 2013. – 510 с.


Вавженчук С.Я.
Правове регулювання фондового ринку: Навчальний посібник, Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 582, [2]с. З грифом МОН


Вавженчук С.Я.
Правове регулювання фондового ринку: Практикум,
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 245, [3]с.
З грифом МОН


Вавженчук С.Я.
Договірне право: Навчальний посібник,
Київ: КНЕУ, 2011. – 584,[8]с.
З грифом МОН


Вавженчук С.Я.
Договірне право: Практикум: навчально-методичний посібник,
Київ: КНЕУ, 2011. – 180, [4] с.


Вавженчук С.Я.
Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні: Монографія,
Київ: Атіка, 2011. – 216 с.