Вавженчук Сергiй Ярославович укр | рус | eng

доктор юридичних наук, професор, адвокат

Член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України.

Член Науково-консультативної ради Верховного Суду України.

Член робочої групи при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

Член Національної асоціації адвокатів України.

Член Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України.

Член Проектного офісу реформ Державної служби зайнятості України.

Член редакційної колегії науково-практичного юридичного журналу "Підприємництво, господарство і право".

Член редакційної колегії збірника наукових праць “Правове регулювання економіки”.
 
Член редакційної колегії науково-практичного юридичного журналу "Публічне право".

Член редакційної колегії наукового юридичного журналу "Соціальне право".

У Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка член спеціалізованих вчених рад з правом  проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук. 
 
Під керівництвом С.Я. Вавженчука захищено 4 кандидатські дисертації. 

Лауреат Всеукраїнського конкурсу "Молодий правник року" Міністерства юстиції України, Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

Дипломант Міжнародної юридичної премії "Феміда" у номінації "За вклад у розвиток юридичної науки".

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

За результативну професійної діяльність відзначений грамотами та подяками Національного авіаційного університету (2008, 2009, 2014), юридичного факультету Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (2011). 

 

ОСВІТА

У січні 2004 р. закінчив з відзнакою денне відділення юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Правознавство».

У 2007 р. здобув другу вищу освіту на факультеті міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за кваліфікацією «юрист міжнародник».

2008 року здобув вищу освіту на факультеті міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Міжнародне право».


ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2008 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Ураїні».

2014 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки».

ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2012 р. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного та трудового права

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поряд з юридичною практикою веде наукову та викладацьку дiяльнiсть. Це дає можливiсть пiдтримувати професiйний рiвень у правовому полi, яке динамiчно розвивається, та бути готовим до вирiшення складних правових проблем. Сферою професiйного iнтересу є проблеми приватного права.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Механізм захисту цивільних та трудових прав
 • Охоронні  правовідносини у цивільному та трудовому праві
 • Правове регулювання обігу цінних паперів
 • Регулювання договірних відносин у цивільному та трудовому праві 

ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА


Працює на ринку юридичних послуг з 1999 року та постiйно розширює коло своїх клiєнтiв, якими є великi та середнi пiдприємства в сферi енергетики, будiвництва, промисловостi та сфери послуг. Окремим напрямком дiяльностi є надання правової допомоги приватним особам.
Виступав юридичним радником дипломатичних працiвникiв ряду органiзацiй iз структури ООН, предствництв провiдних iноземних компанiй в Українi, співпрацював із Ernst&Young та іншими консалтинговими компаніями, забезпечував правовий консалтинг у сфері будівництва метрополітену, житлового будівництва, фінансових послуг (банківські послуги, страхування, лізинг, обіг цінних паперів), з питань реконструкції Майдану Незалежності (м. Київ), розробляв юридичні моделі фiнансування будiвництва енергетичних об'єктiв в Українi та за кордоном, брав активну участь у законопроектнiй роботi, а також активно спiвпрацює iз Народними депутатами України.
За перiод здiйснення юридичної дiяльностi був здобутий значний досвiд у вирiшеннi рiзних завдань приватно-правового характеру, якi ставлять клiєнти.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць юридичного спрямування опублікованих як в Україні так і за кордоном (Білорусь, Молдова, Росія, Німеччина).

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Іншин М.І., Бурбика М.М., Вавженчук С.Я. Положення про Центр із захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ прав та моніторингу науковго забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. – Т.1 "Проекти нормативно-правових актів" / За заг. ред. д.ю.н., професора А. Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. – Харків: Титул, 2010. – 257 с. (С. 213–218)
 2. Музичук О.М., Волинець В.В., Вавженчук С.Я. Методика розрахунку норм навантаження на працівників системи ОВС України за категоріями // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. – Т.1 "Проекти нормативно-правових актів" / За заг. ред. д.ю.н., професора А. Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. – Харків: Титул, 2010. – 257 с. (С. 219–228).
 3. Іншин М.І., Музичук О.М., Вавженчук С.Я.Захист прав та інтересів структурних підрозділів ОВС як суб’єктів правовідносин // Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007–2009 роки. – Т.2 "Практичні рекомендації" / За заг. ред. д.ю.н., професора А. Т. Комзюка, д.ю.н., професора М.І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. – Харків: Титул, 2010. – 316 с. (С. 126–129).
 4. Вавженчук С.Я. Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні: Монографія. – К.: Атіка, 2011. – 216 с.
 5. Вавженчук С.Я. Договірне право: Навч. посіб. / С.Я. Вавженчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 584,[8]с. З грифом МОН
 6. Вавженчук С.Я. Договірне право: Практикум: навч.-метод. посіб. / С.Я. Вавженчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 180, [4] с.
 7. Вавженчук С.Я. Особливості реалізації статусу державних службовців у процесі їх слжужбово-трудових відносин. Права, обов’язки та обмеження, пов’язані із службою в органах внутрішніх справ // Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України: навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – Харків: НікаНова, 2011. – 630 с. (С. 73 – 83; 124 – 139). З грифом МОН.
 8. Вавженчук С.Я. Правове регулювання орендних і лізингових відносин. Правові засади здійснення енергопостачання. Правове регулювання підрядних відносин у господарській діяльності. // Господарське право: підручник : у 2 ч. – Ч. 2 / [В.Ф. Опришка, Н.С. Хатнюк, Н.А. Фукс та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Опришка, Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 501, [3] с. (С. 157–173; 202–208; 375–394) –З грифом МОН
 9. Вавженчук С.Я. Дистанційний навчально-методичний комплекс «Правове регулювання фондового ринку». / С.Я. Вавженчук – К.: КНЕУ, 2011. – 355 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1276688036 (ISBN 978-966-483-447-3)
 10. Вавженчук С.Я. Іваненко О.А. Дистанційний навчально-методичний комплекс «Сімейне право України» / С.Я. Вавженчук, О.А. Іваненко – К.: КНЕУ, 2011. – 427 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1276688036 (ISBN 978-966-483-474-9).
 11. Вавженчук С.Я. Пункт 35. Розділ 3 Присвоєння зниження та позбавлення спеціальних звань // Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ: Науково-практичний коментар / За заг. ред. д-ра юрид. наук проф. М.І. Іншина. – Харків: Ніка Нова, 2011. – С. 176–180. (304 с.). З грифом МОН.
 12. Вавженчук С.Я. Cутність та значення професійної підготовки персоналу ОВС // Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – С. 352–365 (1192 с.). З грифом МОН.
 13. Вавженчук С.Я. Бурило Ю. П. Інформаційне право [Електронний ресурс] : навч. посіб / Ю. П. Бурило, С. Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 568, [8] с.
 14. Вавженчук С.Я. Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників : монографія / С. Я. Вавженчук. – Харків: Диса плюс, 2013. – 510 с.
 15. Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку. Практикум : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 245, [3]с. З грифом МОН
 16. Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку: навч. посіб. / С.Я. Вавженчук – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 582 [2] с. З грифом МОН
 17. Вавженчук С.Я. Заходи процесуального примусу // Цивільне процесуальне право. підручник. / [І.С. Ярошенко, І.О. Ізарова, О.М. Єфімов та ін.]; за заг. ред. І.С. Ярошенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 519 [1]с. (С. 186 – 194). З грифом МОН.
 18. Вавженчук С.Я. Логічні межі понять заходів процесуального примусу та юридичної відповідальності в цивільному процесі (Розд. 1, гл.1, 1.4) // Відповідальність у приватному праві: монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 416 с. – (Серія про українське право). (С. 31 – 39).
 19. Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С. Я. Вавженчук.– Х. : Право, 2016. – 560 с.
 20. Вавженчук С.Я. Проблеми юридичної техніки як фактору ефективності охорони трудових прав // Методологія в праві : монографія / І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. - К.: Грамота, 2017 - 658 с. (Розділ 3, гл. 5, 5.3. – С. 495 - 500).
 21. Вавженчук С.Я. Субъекты охранительных трудовых правоотношений:методологические контроверзы // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвяч. Пам’яті проф. В.П. Пастухова / за заг ред.М.І. Іншина; упорядникиО.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук. – К.ДП «Прінт Сервіс», 2017 536 с. (С. 95 - 100).
 22. Вавженчук С.Я. Проблеми юридичної техніки як фактору ефективності охорони трудових прав // Методологія в праві : монографія / І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. - К.: Грамота, 2017 - 658 с. (Розділ 3, гл. 5, 5.3.– С. 495 - 500).
 23. Вавженчук С.Я. Аутсорсинг та аутстаффінг: трудо-правовий нарис // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; від.ред. І.С. Сахарук - Харків: Юрайт, 2017. – С. 131 -142 (282 с.)
 24. Вавженчук С.Я. Правова охорона та захист трудових прав працівників (Розділ 13) /Трудове право України : підручник /за ред. М.І. Іншина В.Л. Костюка– Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 600 с. (С. 427 - 485)
 25. Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник / С. Я. Вавженчук. 2-ге вид.– Х. : Право, 2018. – 560 с.
 26. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016. – Т.11. Трудове право. / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.Я. Вавженчук; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 776 с.
 27. Вавженчук С.Я. Особливості механізму охорони і захисту основних соціальних прав людини в умовах взаємодії громадянського суспільства та держави / Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: У 2 т./ за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Скрипнюка / Т.1: Загально-теоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні. – Київ: Юридична думка, 2018. – 676 с. (С. 364 - 417.)

Статті

 1. Вавженчук С.Я. Безклубий І.А. Правове регулювання дивідендів // Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї провспiлок України. – 2000. – № 4 – С. 5–9.
 2. Вавженчук С.Я. Дивiдендна полiтика сьогоднi // Трибуна. – 2001. – № 1–2. – К.: "Знання" – С. 30–31.
 3. Вавженчук С.Я. Безклубий І.А. Окремi аспекти захисту прав акцiонерiв // Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї провспiлок України. – 2001. – № 3 – С. 28–31.
 4. Вавженчук С.Я. Праволюдиннi основи реформування системи органiв виконавчої влади // Актуальнi проблеми полiтики: Збiрник наукових праць. Юридичнi i полiтичнi науки. Одеса, "Фенiкс" – 2005. – №27. – С.87–97.
 5. Вавженчук С.Я. "Виконавча влада – Президент України": конституцiйно-правовi аспекти структурної взаємодiї // Держава i право: Збiрник наукових праць. Юридичнi i полiтичнi науки. – К.: Iн-т держави i права iм. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип.30. – С.246–255.
 6. Вавженчук С.Я. Державна служба в контекстi реформування системи виконавчої влади в Українi // Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України. – 2005. – №11(49). – С.93–102.
 7. Вавженчук С.Я. Правовi проблеми забезпечення прозоростi функцiонування системи виконавчої влади у процесi її модернiзацiї // Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України. – 2006. – №11(61). – С.134–144.
 8. Вавженчук С.Я.Проблемні питання відповідальності учасників договірних відносин у сфері електроенергопостачання. // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2008. – № 3–4. – С.63 – 68.
 9. Вавженчук С.Я. До питання договірної відповідальності за договорами на постачання електроенергії. // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ - друк», 2009р. – №1 (10) – С. 51 – 56.
 10. Вавженчук С.Я. Сутність поняття «конституційні трудові права» / С.Я. Вавженчук // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 89–93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09vcjktp.pdf
 11. Вавженчук С.Я. Деякі аспекти правового регулювання та визначення форми договору. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №9 – C. 12–14.
 12. Вавженчук С.Я. Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно-правових договорів. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №10 – C. 12–15.
 13. Вавженчук С.Я. Деякі проблеми виокремлення окремих видів договорів та їх місце у системі договорів. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №11 – С. 14–16.
 14. Вавженчук С.Я.Окремі аспекти юридичної природи договорів з взаємопогодженими умовами та договорів приєднанання. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №12 – С. 24 – 26.
 15. Вавженчук С.Я. Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин. // Право України. – 2009. – № 12 – С. 191–195.
 16. Вавженчук С.Я. Правові проблеми обмеження та звільнення від відповідальності перевізника за договорами повітряного перевезення вантажу. // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ - друк», 2009. – №4 (13) – С. 45–48.
 17. Вавженчук С.Я. Співвідношення понять «захист» та «охорона» трудових прав в чинному законодавстві / С.Я. Вавженчук // Форум права. Науковий журнал. – 2010. – № 1. – С. 45–49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10vcjvhz.pdf
 18. Вавженчук С.Я.Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень / С.Я. Вавженчук // Форум права. Науковий журнал. – 2010. – №2– С. 70–74 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10vcjmzp.pdf
 19. Вавженчук С.Я.Особливість співвідношення Конституції України як джерела трудового права та міжнародно-правових договорів // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. – Вип. 13. Ч. 2 – С. 429–431.
 20. Вавженчук С.Я.. Теоретико-правові питання динаміки укладення договорів. // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2010. – № 4–5 (102–103) – C.110 – 118.
 21. Вавженчук С.Я. Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2010 – № 4 (17) – С. 73–76.
 22. Вавженчук С.Я. Форма зміни або розірвання договору, як елементи охорони цивільних та трудових прав. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат". – 2010. – №2 – С.19–22.
 23. Вавженчук С.Я.. Логічні межі понять сторін та предмету договору як елементів договору купівлі-продажу // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат". – 2010. – №3 – C.31–34.
 24. Вавженчук С.Я.Місце договору поставки в системі договірних відносин у посткодифікаційний період. // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 1 (23) – С. 20 – 24.
 25. Вавженчук С.Я.Щодо предмету договору купівлі-продажу та його ціни // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2 (24) – C. 99–103.
 26. Вавженчук С.Я.Державний захист конституційних трудових прав працівників як обов’язок держави, що витікає із засад її діяльності // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия «Юридические науки», Том 23 (62). – 2010. – № 1. – С. 136–141.
 27. Вавженчук С.Я. Право на працю як основоположне конституційне трудове право // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 17. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – С. 65–74.
 28. Вавженчук С.Я. Напрямки нормотворчої діяльності МОП в сфері захисту трудових прав працівників // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 18. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – С. 95–102.
 29. Вавженчук С.Я.Моделі судового захисту трудових прав працівників в міжнародній практиці // Наука і правоохорона, ІІ Частина, Спецвипуск. – 2010. – № 4 (10). – С. 35–39.
 30. Вавженчук С.Я.Основоположні підходи щодо впливу договору контрактації сільськогосподарської продукції на охорону трудових прав працівників контрагентів. // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.10., 2011р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України – 2011. – С. 106–109.
 31. Вавженчук С.Я. Конституційні гарантії трудових прав та свобод / С.Я.Вавженчук // Наука і правоохорона № 2 (12) Частина ІІ, 2011, м. Київ – С. 38—43.
 32. Вавженчук С.Я.Форми захисту конституційних трудових прав // Наука і правоохорона № 3 (13) Частина ІІ, 2011, м. Київ – С. 27–31.
 33. Вавженчук С.Я. Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 19. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 192–198.
 34. Вавженчук С.Я. Артеменко М.Б. Особливості правовідносин з приводу недоліків речі, що випливають з порушення договору купівлі-продажу, за законодавством Німеччини та України // Юридична України. – 2011. – № 5 (101) – С. 45–50.
 35. Вавженчук С.Я.Юридична природа договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк».– 2011. – № 1 (18.) – С. 54–56.
 36. Вавженчук С.Я.Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників спеціалізованими державними органами // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 20 – Луганск: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 155–162.
 37. Вавженчук С.Я.Пропозиції щодо правового регулювання самозахисту працівниками своїх трудових прав // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 21 – Луганск: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 134–139.
 38. Вавженчук С.Я.Діяльність комісії з трудових спорів як різновид колективного захисту конституційних прав працівників // Митна справа. – 2011. – № 5 (77), ч. 2. – С. 418–422.
 39. Вавженчук С.Я.Базові засади виконання договірного зобов’язання // Юридична Україна. – 2011. – № 6 (102) – С. 50–53.
 40. Вавженчук С.Я. Колективний захист трудових прав працівників за допомоги профспілок у сучасних умовах // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 108–114.
 41. Вавженчук С.Я. Основні конструктивні елементи договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк».– 2011. – № 2 (19). – С. 90–93.
 42. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Межі розуміння юридичної природи причинного зв’язку в цивільному праві. // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2 (182) – С. –13–15.
 43. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Проблемы определения причинной связи в гражданском праве // Научные труды РАЮН. Вып. 11. В 2 т. Т. 2 – М.: Юрист., 2011. – С. 52–56.
 44. Вавженчук С.Я. Ємельянов В.Р. Особливості юридичної природи засновницького договору товариства з обмеженою відповідальністю // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4 (184) – С. 45–47.
 45. Вавженчук С.Я. Дефініця договірних відносин міни в контексті кодифікації цивільного права // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6 (186). – С. 41–43.
 46. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Оціночні судження та фактичні твердження як цивільно-правові категорії у сфері захисту честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7 (187). – С. 3–6.
 47. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Ескіз проблеми правового регулювання звільнення працівників з підстави скорочення чисельності або штату // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9 (189). – С. 39–42.
 48. Вавженчук С.Я. Рибак Ю.В. Проблеми виокремлення категорії «кров людини» як об’єкта цивільного права // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 11 (191) – С. 72–75.
 49. Вавженчук С.Я. Ємельянов В.Р. Проблеми захисту персональних даних працівників у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 12 (192). – С. 80–83.
 50. Вавженчук С.Я. Юридична природа договору ренти: теоретико-догматичний ракурс // Вісник господарського судочинства – 2011. – № 4. – С. 133–137.
 51. Вавженчук С.Я. Дефініції основних конструктивних елементів договору ренти // Вісник господарського судочинства – 2011. – № 5. – С. – 118–122.
 52. Вавженчук С.Я. Транспарентність юридичної природи договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 78–81.
 53. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Окремі аспекти правомірності звільнення працівників з підстав скорочення чисельності або штату // Судова апеляція – 2011 – № 3 (24). – С. 95–100.
 54. Вавженчук С.Я. Вимоги до заходів самозахисту трудових прав // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Том 16. Вип. 9. – С. 78–83.
 55. Вавженчук С.Я. Основні принципи прийнятності скарги до Європейського суду з прав людини та їх значення для захисту трудових прав // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Том 16. Вип. 15. – С. 194–199.
 56. Вавженчук С.Я. Колективний захист та охорона конституційних трудових прав шляхом укладення колективних договорів та угод // Європейські перспективи. – 2011. № 4, Ч. 2. – С. 86–90.
 57. Вавженчук С.Я. Сутність та зміст захисту й охорони трудових прав у законодавстві України // Юридична наука і практика. – 2011. – № 1. – С. 89–94.
 58. Вавженчук С.Я. Європейська регіональна система захисту трудових прав працівників // Вісник Запоріжського юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 43–50.
 59. Вавженчук С.Я. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі захисту та охорони конституційних трудових прав працівників // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 22 – Луганск: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 177–185.
 60. Вавженчук С.Я. Забезпечення конституційного права на оплату праці / С.Я. Вавженчук // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 100 – 104 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11vcjnop.pdf
 61. Вавженчук С.Я. Парадигма юридичної природи договору дарування // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.11., 2012р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України – 2012. – С. 123–126.
 62. Вавженчук С.Я. Окремі дефініції ессенціальних елементів договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 1. – С. – 102–106.
 63. Вавженчук С.Я. Еволюція договору найму // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 3. – С. 120–124.
 64. Вавженчук С.Я. Контрольно-ревізійні процедури МОП у сфері захисту трудових прав // Публічне право. – 2012. – № 2(6). – С. 219–224.
 65. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Зловживання правом у трудових правовідносинах: сучасний стан та тенденції правого регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С.14–17.
 66. Вавженчук С.Я. Рибак Ю.В. Окремі проблеми правової охорони комерційної таємниці в трудових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 164–167.
 67. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння юридичної природи цінних паперів в посткодифікаційний період // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. – 72–78.
 68. Вавженчук С.Я. Бездокументарна концепція цінного паперу: антиномії праворозуміння // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. – 170–175.
 69. Вавженчук С.Я. Генезис охорони та формування трудових прав через призму ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Правове регулювання економіки. – 2012. – №11–12 – С.291–297.
 70. Вавженчук С.Я. Проблеми виокремлення ознак цінного паперу // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 1. – С.118–124.
 71. Вавженчук С.Я. Проблеми класифікації цінних паперів у доктрині та законодавстві України // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 5. – С. – 91–95.
 72. Вавженчук С.Я. Особливості прав та обов’язків сторін договору найму // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.12., 2013р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України – 2013. – С. – 100–103.
 73. Вавженчук С.Я. Проблеми захисту та охорони конституційних трудових прав працівників в Україні // Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2013. – № 1 (22). – С. 27–30.
 74. Вавженчук С.Я. Організаційно-правові проблеми у сфері захисту та охорони конституційних трудових прав та шляхи їх вирішення / С.Я. Вавженчук // Наука і правоохорона № 4 (14),. – Ч. 2. – 2011 р. – С. 66–71.
 75. Вавженчук С.Я. Напрямки удосконалення нормативної складової правозахисного механізму конституційних трудових прав в умовах ринкової економіки / С.Я. Вавженчук // Європейські перспективи . Науково-практичний юридичний журнал № 2. ­ Ч 2. ­2012 р. ­ С. 153­158.
 76. Вавженчук С.Я. Юрисдикційні форми захисту трудових прав: закордонний досвід / С.Я. Вавженчук // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірник наукових праць № 23. ­–Луганськ 2012 р. ­– С. 170–178.
 77. Вавженчук С.Я. Ємельянов В.Р. Юридична природа збитків: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2 (206). – С. 56–59.
 78. Вавженчук С.Я. Лисий О.О. Юридична природа суброгації: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3 (207). – С. 16–20.
 79. Вавженчук С.Я. Нормативно-правові проблеми захисту та охорони конституційних трудових прав та шляхи їх вирішення / С.Я. Вавженчук // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». ­– № 2 (254). ­– 2013. ­– С. 8–11. (іноземне)
 80. Вавженчук С.Я. Пикетирование как составная промышленных акций работников: теоретико-догматический ракурс // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2013. – № 6(258). – С. 13–16. (іноземне)
 81. Вавженчук С.Я. Проблеми захисту та охорони конституційних трудових прав працівників України / С.Я. Вавженчук // Вестник Волгоградского института бизнеса. Бизнес. Образование. Право. – № 1 (22). – 2013. – С. 27–30.
 82. Vavzhenchuk S.Y. Limits of defense and protection of employees’ constitutional labor rights by trade unions / S.Y. Vavzhenchuk // European Applied Sciences (Wissenschaftliche Zeitschrift). – 2013 (March). – № 3, Volume 2 – P. 183–186.
 83. Вавженчук С.Я. Направления совершенствования механизма защиты и охраны конституционных трудовых права / С.Я. Вавженчук // Вестник Поволжской академии государственной службы. – №1(34). – 2013. – С. 16–21.
 84. Вавженчук С.Я. Пути усовершенствования правозащитного механизма конституционных трудовых прав работников в современной Украине / С.Я. Вавжченчук // Трудовое и социальное право. (Белорусия). – 2013. – № 1. – С. 25–30.
 85. Вавженчук С.Я. Профсоюз как интегральный элемент механизма защиты конституционных трудовых прав работников // Трудовое и социальное право. (Белоруссия). – 2013. – № 3 (7). – С. 30–34.
 86. Вавженчук С.Я., Фулей Г.І. Проблеми розуміння сутності заходів оперативного впливу в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10 (214). – С. 12–15.
 87. Вавженчук С.Я. Бондаренко Б.О. Доцільність виокремлення категорії «умовна правоздатність» у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 11 (215). – С. 3–6.
 88. Вавженчук С.Я. Вексель як інтегральний елемент системи об’єктів цивільних прав // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 1. – С.152 – 157.
 89. Вавженчук С.Я. Региональные охранительно-защитные системы трудовых прав: теоретико-правовой очерк // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2014. – № 2. – С. 53–60.
 90. Вавженчук С.Я. Коносамент: концептуальні антиномії // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 3. – С. 104 – 108.
 91. Вавженчук С.Я. Інскрипції як об’єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 4 (220). – С. 12 –15.
 92. Вавженчук С.Я. Бондаренко Б.О. Проблеми розуміння клірингу цінних паперів як правової категорії // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 5 (221). – С. 29 – 32.
 93. Вавженчук С.Я. Рябченко Т. Проблеми класифікації коносамента: компаративістський нарис // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 6 (222). – С. 3 – 5.
 94. Вавженчук С.Я. Об’єкт захисного трудового правовідношення: експериментальний анклав // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11 (227). – С. 26 – 29. (фахове)
 95. Вавженчук С.Я. Юридична техніка як запобіжник деформації охорони трудових прав у період нової кодифікації // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 12 (228). – С. 8 – 12. (фахове)
 96. Вавженчук С.Я. Рябченко Т. Сутність сталійного часу за договором чартеру // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 1 (229). – С. 18 – 21. (фахове)
 97. Вавженчук С.Я. Сирота І.І. Проблема визначення позовної давності в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2 (231). – С. 3 – 6.  (фахове)
 98. Вавженчук С.Я. Договір у приватному праві: компаративістський нарис // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 2. – С.126 -131. (фахове)
 99. Вавженчук С.Я., Фулей Г.І. Проблеми цивільно-правового захисту прав шляхом вчинення виконавчого напису нотаріусом // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 3 (231). – С. 3 – 6 (фахове)
 100. Вавженчук С.Я. Субъекты охранительных трудовых правоотношений: методолгические контроверзы // Трудовое и социальное право. (Белоруссия). – 2015. – № 1 (13). – С. 26 – 29. (іноземне)
 101. Вавженчук С.Я Єдність та диференціація мір превентивної охорони, захисту трудових прав та мір трудо-правової відповідальності // Публічне право. – № 3 (19). – 2015. – С. 278 – 283. (фахове)
 102. Вавженчук С.Я. Критика теории «право на защиту трудовых прав как правомочность регулятивного трудового права» // Трудовое и социальное право. (Белоруссия). – 2015. – № 4 (16). – С.. 14 – 18. (іноземне)
 103. Вавженчук С.Я. Правовий статус працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – С. 55 – 59. (фахове)
 104. Вавженчук С.Я. Трудова правосуб’єктність: антиномії праворозуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 79 – 83. (фахове)
 105. Вавженчук С.Я. Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8. – С. 68 – 72. (фахове)
 106. Вавженчук С.Я. Право на превентивну охорону трудових прав як суб’єктивне право // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 9. – С. 56 – 60. (фахове)
 107. Вавженчук С.Я. Секундарне охоронне трудове право // Право України. – № 8. – 2016. – С. 133 – 139.(фахове )
 108. Вавженчук С.Я. Суб’єктивний охоронний обов’язок як елемент складу охоронного трудового правовідношення // Публічне право. – № 3 (23). – 2016. – С. 178 – 184. (фахове )
 109. Вавженчук С.Я. Право на захист трудових прав як самостійне суб’єктивне трудове право // Адміністративне право і процес. – № 2. – 2016. – С. 119-126. (фахове )
 110. Вавженчук С.Я. IPO: фактична реалізація в теоретичному та нормативно-правовому вакуумі // Вісник господарського судочинства. – 2016. – № 5-6. – С.67 - 70. (фахове).
 111. Вавженчук С.Я. Аутсорсинг та аутстаффінг : ескіз проблеми правового регулювання // Публічне право. – № 1. – 2017. – С. 175 - 183. (фахове).
 112. Вавженчук С.Я.  Межі захисту та превентивної охорони конституційно-трудових прав працівників профспілками // Соціальне право – № 1. – 2017. – С. 205 – 213.
 113. Вавженчук С.Я. Африканская система охраны трудовых прав: очерк проблем нормативно-правового регулирования // Трудовое и социальное право. (Белоруссия). – 2017. – № 3. – С. 43 – 46. (іноземне).
 114. Вавженчук С.Я. Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України // Публічне право. – № 2. – 2018. – С. 35-40. (фахове )
 115. Вавженчук С.Я. Істотні умови договору будівельного підряду // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 8. – С. 9 – 13. (фахове )
 116. Вавженчук С., Мидель А. Трудовий договір з умовою про початок роботи в майбутньому // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 9. – С. 75-79. (фахове).
 117. Вавженчук С., Мидель А. Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 1. – С. 61 – 65. (фахове ).
 118. Вавженчук С.Я. Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 6-11. (фахове )
 119. Вавженчук С.Я. Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 6. – С._6-11. (фахове)
 120. Вавженчук С.Я. Правова доктрина дотримання трудових прав // Вісник Національної академії правових наук України.  2019. – № 2. – С. 109-117.

Матеріали конференцій

 1. Вавженчук С.Я. Деякi питання захисту порушених прав акцiонерiв // Держава та право очима молодих дослiдникiв. Збiрник наукових праць мiжнародної наукової конференцiї: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї студентiв та аспiрантiв КНУ iм. Тараса Шевченка – Київ.:Видавничо-полiграфiчний центр "Київський унiверситет", 2003. – С. 194–196.
 2. Вавженчук С.Я. Забезпеченiсть прав людини як критерiй оцiнки ефективностi функцiонування виконавчої влади // Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали VI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (28–29 квiтня, 2005 р.). – Острог, 2005. – С.82–84.
 3. Вавженчук С.Я. Реформування виконавчої влади в свiтлi процесу трансформацiї полiтики в право // Трансформацiя полiтики в право: рiзнi традицiї та досвiд. Матерiали мiжнародної наукової конференцiї (9–12 листопада, 2005). – Харкiв: "Право"– 2006. – С. 267–269.
 4. Вавженчук С.Я. Модернізація системи державної служби і забезпечення прав людини в Україні // Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали VII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (26 травня, 2006 р.). – Острог, 2006. – С.77 – 80.
 5. Вавженчук С.Я. Проблеми системності в функціонуванні виконавчої влади в Україні // Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (26 – 27 квітня, 2007 р.). – Острог, 2007. – С. 15 – 16.
 6. Вавженчук С.Я. Правова держава, демократiя та виконавча влада: конституцiйно-правовий вимiр. // Демократiя та право: проблеми взаємовпливу i взаємозалежностi : Матерiали мiжнародної наукової конференцiї (26 жовтня 2007 року.). – Харкiв, "Право", 2008. – С.216 – 219.
 7. Вавженчук С.Я. Окремi аспекти юридичної природи договору у цивiльному правi. // Тези науково-практичної конференцiї "Державна полiтика розвитку цивiльної авiацiї XXI столiття: економiчний патрiотизм i стратегiчнi можливостi України". Малий i середнiй бiзнес (право, держава, економiка) – 2008. – № 1–2. – С. 238– 243.
 8. Вавженчук С.Я. Особливості правового регулювання відповідальності перевізника за незбереження вантажу по договору повітряного перевезення. // Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття: економічні і стратегічні можливості України: Матеріали науково-практичної конференції Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права» Національного авіаційного університету, Київ, 19 – 20 лютого 2009 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 283 – 287.
 9. Вавженчук С.Я. Форма цивільного договору як зовнішнє відображення внутрішніх вольових процесів осіб. // Розвиток цивільного законодавства: пост кодифікаційний період. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю КНУ ім. Тараса Шевченка (Київ, 8–9 жовтня 2009 р.). – К.: Освіта, 2010. – С. 117–118.
 10. Вавженчук С.Я. Правова природа договірної відповідальності у разі порушення договору на постачання електроенергії. // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Зб. наук. праць ІV Міжнар. наук.-практич. конф. м.Ужгород, 17–19 грудня 2009р. / Редколегія: Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Ващук О.М. – К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – С.62– 69.
 11. Вавженчук С.Я. Співвідношення Конституції України та міжнародно-правових договорів як джерела трудового права. // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 1. м.Луганськ, 21–22 квітня 2010р./ За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – С. 47–51.
 12. Вавженчук С.Я. Проблеми формування ознак предмету договору купівлі-продажу у законодавстві України // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 вересня 2010 р. – К.: КНТ, 2011. – С. 140–144.
 13. Вавженчук С.Я. Логічні межі визначення правового змісту понять «основні трудові права» та «суб’єктивні трудові права». // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної наукової конференції, Київ, НАУ, 24 лютого 2011 р. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 284–286.
 14. Вавженчук С.Я. Особливості динаміки захисту трудових прав у контексті ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи; 18 трав. 2011 р. / відп. ред. В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко. – К: КНЕУ, 2011. – С. 161–164.
 15. Вавженчук С.Я. Діяльність МОП в сфері захисту трудових прав працівників / С.Я. Вавженчук // Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 січня 2011р.) – Київ–Харків : ВГО «Майбутнє країни», 2011. – С. 32–36.
 16. Вавженчук С.Я. Роль МОП в сфері захисту трудових прав працівників / С.Я. Вавженчук // Права осіб з інвалідністю через призму Конвенції ООН про права інвалідів : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–27 листопада 2010р.) – Київ : Міністерство праці та соціальної політики України, Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», 2011. – С. 74–75.
 17. Вавженчук С.Я. Особливості діяльності спеціалізованих органів у сфері захисту і охорони трудових прав громадян // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали науково-практичної конференції: конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 2 – м. Луганськ. (21–22 квітня 2011 р.) / За ред.. Л.І.Лазор – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – С. 112–115.
 18. Вавженчук С.Я. Особливості предмету договору купівлі-продажу в сучасному цивільному праві /Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідейХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Київ, 6–7 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т, редкол. М.С. Кулик та ін. –К.: НАУ, 2011. Т.1. – С. 188 (Всього 248 с.)
 19. Вавженчук С.Я. Особливості застосування науково-інноваційних методів при викладанні цивільного права // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. – Т. 2. К.: КНЕУ, 2011. – С. 272–275.
 20. Вавженчук С.Я. Перелік заходів стосовно удосконалення правозахисного механізму стандартів у сфері праці, що визначені Конституцією України / С.Я. Вавженчук // Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29–30 вересня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч. 2. – С.11–13.
 21. Вавженчук С.Я. Юридична природа конституційних трудових прав: теоретико-догматичний ракурс // Сучасні проблеми правової системи України: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наук.-практич. конф. (24 листопада 2011 р., м. Київ) / Київський університет права НАН України; [ред.кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Вип. 3. – К.:Вид-во Європейського університету, 2011. – С. 216–217.
 22. Вавженчук С.Я. Державний захист трудових прав працівників державними органами України // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів ІV Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21–22 травня 2011 р.) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: Університетська книга, 2011. – С. 301–304.
 23. Вавженчук С.Я. Укладення колективних договорів та угод, що відбувається в межах соціального партнерства // Актуальні проблеми надання юридичної допомоги в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. (м.Харків, 21–22 січня 2011 р.). – Харків: ФІНН, 2011. – С. 23–25.
 24. Вавженчук С.Я. Комісія по трудових спорам як колективна форма захисту трудових прав працівників // Проблеми правотворчості очима науковців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м.Одеса, України, 01–02 листопада 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч.2. – С. 17–18.
 25. Вавженчук С.Я. Обов’язкові принципи прийнятності звернення до європейського суду з прав людини // Розвиток державності та права: реалії сьогодення: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м.Одеса, України, 13–14 серпня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч.1. – С. 82–85.
 26. Вавженчук С.Я. До питання визначення ознак конституційних гарантій трудових прав та свобод // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 3. м.Луганськ, 5–6 квітня 2012 р. / За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2012. – С. 42–44.
 27. Вавженчук С.Я. Актуальні проблеми договірної відповідальності перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права:Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференці. К.: КДАВТ, 2012. – С. 150–154. (222с.)
 28. Вавженчук С.Я., Ємельянов В.Р. Проблеми праворозуміння новації в цивільному праві // Міжнародна науково-практична конференція “Матвєєвські читання: актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права” м. Київ, жовтень 2012 р , К.: 2012. – С. друкується
 29. Вавженчук С.Я. Актуальні проблеми класифікації договорів перевезення //Транспортне право в ХХІ ст.: [Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції Національний авіаційний університет, 21 лютого 2013 р.] – К.: Компю’терпрес, 2013. – С. 357–360.
 30. Вавженчук С.Я. Актуальні проблеми державного захисту та охорони конституційних трудових прав працівника // Матеріали Міжнародній науково-практичній конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених “Актуальні питання державотворення в Україні” 24 квітня 2013 р. – К.: 2013. – С. друкується
 31. Вавженчук С.Я. Удосконалення договірної конструкції ренти: класична доктрина та проблеми українського цивільного права // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвскі цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 р. – К.: Алерта, 2012. – С. 130–133.
 32. Вавженчук С.Я. Методика викладання договірного права при проведенні лекційних та семінарських занять. // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лют. 2012р. у 2 т. – Т.2 – К.: КНЕУ, 2012. – С. 222–225.
 33. Вавженчук С.Я. Право на працю в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права / С.Я. Вавженчук // Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16–17 листопада 2012 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права». – 2012. ­ Ч.2. – С. 31–32.
 34. Вавженчук С.Я. Проблемы самозащиты трудовых прав в Украине // Профсоюзы и актуальные проблемы трудового, корпоративного и социального права: сборник научных трудов по итогам ІІ Междунар. науч.-практ. конф., 1–2 нояб. 2013 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; предисл. К.Л. Томашевский; ред. кол. К.Л. Томашевский (гл. ред.), Е.А. Волк, К.С. Костевич. – Минск: «МИТСО», 2013. –– С. 112 – 114.
 35. Вавженчук С.Я. Проблеми охорони профспілкою основних трудових прав працівників // Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі : [Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 27 лютого 2014 р. – К.:ТОВ МП ЛЕСЯ – 2014. – С. 376 – 378.
 36. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння юридичної природи бездокументарних цінних паперів // материалы Міжнародной научно-практической конференци Кутафина 2014 г. г. Москва – 2014. – С. друкується
 37. Вавженчук С.Я. Американская охранительная система трудовых прав: проблема правовой регламентации // Правовое регулирование осуществления и защиты прав физических и юридических лиц : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию профессора В. Ф. Чигира (Минск, 4-5 ноября 2014 г.). – Минск, 2014. - С.357-359. (http://elib.bsu.by/handle/123456789/108695)
 38. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння сутності попереджувально-охоронних трудових правовідносин // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблемиі перспективи розвитку : тези доповідей і наук. повідомлень  учасників VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 3-4 жовт. 2014) / за ред. В.В. Жернакова. – Х: Право, 2014. – С. 72 – 74.
 39. Вавженчук С.Я.Кодифікація трудового законодавства України: проблеми юридичної техніки // Юридична наука і практика: виклики часу: [Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т 2, м.Київ, НАУ, 12 березня 2015 р.] – К.:ТОВ МП Леся – 2015. – С. 167 – 169.
 40. Вавженчук С.Я. До питання сутності об’єкта захисних трудових правовідносин // Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Тези Всеукр. наук.-практ. конф., Київ 27 березня 2015 р. у 2 ч. Ч.1 / МОН України; МК України; КНУ культури і мистецтв. – К.: центр КНУКіМ, 2015. – С. 122 – 124.
 41. Вавженчук С.Я. Трудова дієздатність: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22 травня 2015 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова), І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015 – С. 297 – 298.
 42. Вавженчук С.Я. Проблемы трудовой правосубъектности // Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества:сб. науч. Трудов по итогам ІІІ междунар. науч.-практ. конф., 23-24 окт. 2015 г. / редкол.: К.Л. Томашевский (гл. ред.) и [др.]. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – С. 26 – 29. (270 с.).
 43. Вавженчук С.Я. Диференціація мір превентивної охорони та захисту трудових прав: проблеми симпліфікації // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова), І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 3 т.. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський ніверситет», 2016 – С. 165 – 166.
 44. Вавженчук С.Я. Прово на защиту трудовых прав как самостоятельная фундаментальная правовая категория // Проблемы правопонимания и правоприменения в прошлом, настоящем и будущем цивилизации : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 27 апр. 2016 г. : в 2 ч. / Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол. : И. А. Маньковский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – Ч. 1. – С. 104 – 105.
 45. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння та моделювання змісту охоронних трудових правовідносин // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. К., 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – С. 32 – 38.
 46. Вавженчук С.Я. Бездокументарні цінні папери: регламентарні тенденції // Санація та банкрутство. - № 3-4. - 2016. - С. 211 - 212.
 47. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння структури суб’єктивного охоронного трудового права та обов’язку // Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, НАУ, 24 лютого 2017 р. Т.2 – Тернопіль.: Вектор – 2017. – С. 53 – 55.
 48. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння суб’єктивного обов’язку як елементу складу охоронного трудового правовідношення // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. Іншина М.І. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017 – С. 9 – 40.
 49. Вавженчук С.Я. Договір аутсорсингу: недоліки та переваги // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2017 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова) та ін. В 2 т. – Т. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017 – С. 24 – 26.
 50. Вавженчук С.Я. АФРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ: ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы: сб. науч. трудов по итогам ІV Междунар. науч.-практ. конф., 27-28 окт. 2017 г. / редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и [др.]. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2017. – С. 64 – 66.
 51. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння права на превентивну охорону трудових прав / Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Харків : Право, 2017. – С. 46 – 50.
 52. Вавженчук С.Я. Структура трудової дієздатності в умовах нової кодифікації трудового законодавства // Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнсь-кої науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – X.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 68 – 69. (462 с.).
 53. Вавженчук С.Я. Проблеми здійснення ІРО через національну законодавчу призму // Теорія та практика адаптації банківського законодавства України до вимог ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3 листопада 2017 року, м. Київ)./ за ред. Р.С. Мельника, відп. Ред. О.А. Музика-Стефанчук Yerevan: Eurasian Social Science Association, 2018 р. – С. 7 – 8. (98 с.)
 54. Вавженчук С.Я. Еволюція трудової деліктоздатності // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2018 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко (голова) та ін. В 2 т. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018 – С. 115 – 117. (360 с.)
 55. Вавженчук С.Я. СУБ’ЄКТИВНИЙ ОХОРОННИЙ ОБОВ’ЯЗОК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ: СУТНІСТЬ ТА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина. – Київ, 2018. – С. 40 – 42.
 56. Вавженчук С. Мидель А. Окремі питання застосування конструкції трудового договору з умовою про початок роботи в майбутньому // Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А.Н, 2018. – С. 46 – 50 (539 с.)
 57. Вавженчук С.Я. Юридична техніка та модернізація трудового законодавства // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІV: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І.,Костюка В.Л., Мельника В.П. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – С. 81 – 83. (191 с.)
 58. Вавженчук С.Я. Вектор формування правової доктрини дотримання трудових прав в сучасних умовах // «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнар. наук.-практич. конф. (м.Київ, 2квітня 2019 р.) / за ред М.І. Іншина, І.С. Сахарук – Київ:ФОП Маслаков, 2019. - 17 – 19.
 59. Вавженчук С.Я. Вплив доктрини дотримання трудових прав на кодифікаційні процеси трудового законодавства // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяч. О.І. Процевському (Харків, 5 квітня 2019) – Харків: Юрайт, 2019. - С. 51 – 53 (508 с).
 60. Вавженчук С.Я. Регламентація договору в провідних країнах ЄС: постановка проблеми // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського союзу: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15 березня 2019 р. / ред кол.: Кузьменко О.В. та ін. – К.: Видавничий дім «Кафедра», 2019 – С. 178-181.
 61. Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння превентивної охорони трудових прав, що здійснюється Конституційним Судом України //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Права людини та національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції» 27 червня 2019 р. – Соціологія права. – 2019. – С. 5- 7.

 

 
вгору
Переваги спiвпрацi

 • комплексний пiдхiд
 • високий стандарт якості
 • глибокий науково-практичний досвід

Наукові праці

Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник / С. Я. Вавженчук.– Х. : Право, 2016. – 560 с.

Вавженчук С.Я.
Охорона та захист трудових прав працівників: : підручник /
С. Я. Вавженчук.– Х. : Право, 2016. – 560 с.

Охорона та захист трудових прав працівників: підручник /
С. Я. Вавженчук. 2-ге вид.– Х. : Право, 2018. – 560 с.
 

Вавженчук С.Я.
Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників : монографія /
С. Я. Вавженчук. – Харків: Диса плюс, 2013. – 510 с.


Вавженчук С.Я.
Правове регулювання фондового ринку: Навчальний посібник, Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 582, [2]с. З грифом МОН


Вавженчук С.Я.
Правове регулювання фондового ринку: Практикум,
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 245, [3]с.
З грифом МОН


Вавженчук С.Я.
Договірне право: Навчальний посібник,
Київ: КНЕУ, 2011. – 584,[8]с.
З грифом МОН


Вавженчук С.Я.
Договірне право: Практикум: навчально-методичний посібник,
Київ: КНЕУ, 2011. – 180, [4] с.


Вавженчук С.Я.
Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні: Монографія,
Київ: Атіка, 2011. – 216 с.